अडियो नोटिस बोर्ड नं. १६१८०७०७०७९०१

योजना सम्झौता गर्न केके चाहिन्छ?

१. समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपी

२. विष्तृत लागत अनुमान

३. वडाको सिफारिस

४. समितिका सवै पदाधिकारिकाको नागरिकताको प्रतिलिपि